Protecția datelor personale

Colectarea, prelucrarea și stocarea/ arhivarea datelor cu caracter personal se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul realizării obiectivului contractului, precum și în scop statistic.

Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016 vor fi prelucrate în acord cu legislația aplicabilă închirierii, precum și orice alte prevederi legale care implică activitatea părților, în scopul și temeiul legal pentru care s-a încheiat prezentul contract.

Părțile contractante vor lua măsuri temeinice și organizatorice adecvate, potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale/ organizaționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal în ceea ce privește procesul de prelucrare/ reprelucrare/ transfer către terți și/sau publicarea acestora.

Părțile contractante vor asigura potrivit propriilor atribuții și competențe instituționale/ organizaționale toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor cu caracter personal.

Părțile contractante se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din Regulamentul (UE) nr. 679/2016.

Părțile contractante, dacă este cazul vor realiza demersurile necesare pentru a întocmi evidențele activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016, precum și consimțământul persoanelor vizate de activitățile de prelucrare, punându-le la dispoziția ANSPDCP la solicitarea acesteia.